1. Przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki a także opóźnienia w jej przewozie i dostarczeniu, chyba, że szkoda została stwierdzona protokolarnie przez Przewoźnika i Odbiorcę przed przyjęciem Przesyłki przez Odbiorcę.
  2. Wszystkie reklamacje rozpatruje Przewoźnik. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając na adres logistyka@zing.com.pl lub bezpośrednio do przewoźnika, wypełniając odpowiedni wniosek:
  3. Reklamację należy zgłosić w terminie siedmiu dni od wystąpienia zdarzenia, pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać: – datę sporządzenia reklamacji – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację – tytuł oraz uzasadnienie reklamacji – kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego, dokument potwierdzający kwotę) – wykaz załączonych dokumentów – podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy z Przewoźnikiem (list przewozowy, protokoły itp).
  4. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową:
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Zamówienia przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane danemu Przewoźnikowi, który wykonywał reklamowane Zamówienie.
  6. Odmowa uznania reklamacji przez Przewoźnika nie ma wpływu na terminowe rozliczenie za Usługę wykonaną przez Zleceniobiorcę.
  7. Termin odpowiedzi na reklamacje wynosi 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana lub listem poleconym.
  8. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Przewoźnik wezwie reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
  9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Przewoźnika, zgłaszanie dalszych roszczeń przez Zleceniodawcę następuje wyłącznie względem Przewoźnika.