Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. zinglogistics.com.pl – serwis internetowy (Zleceniobiorca), którego właścicielem jest Zing S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kocmyrzowska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000070350 („Zing”).

b. Zleceniodawca/Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym zinglogistics.com.pl

c. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną, wskazana przez Zleceniodawcę w zamówieniu jako nadawca Przesyłki.

d. Usługa – usługa świadczona przez zinglogistics.com.pl drogą elektroniczną umożliwiająca Zleceniodawcy zawarcie umowy o świadczenie usług kurierskich (odbiór, przewóz, doręczenie Przesyłki) z Przewoźnikiem wybranym przez Zleceniodawcę, Usługi kurierskie wykonywane są wyłącznie przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie regulaminu Przewoźnika, który jest akceptowany przez Zleceniodawcę przed złożeniem Zamówienia.

e. Przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska lub spedycyjna, upoważniona do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich (usługi odbioru, przewozu, doręczenia itp.). Aktualna lista przewoźników, z którymi współpracuje Zing oraz Regulaminy Przewoźników znajdują się tutaj:

https://www.dhlparcel.pl/content/dam/dhlparcel/pl/downloads/dhl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf

f. Przesyłka – wszelkie paczki, koperty, palety i inne pakunki, objęte usługą w ramach jednego listu przewozowego.

g. Serwis internetowy – witryna www.zinglogistics.com.pl wraz z podstronami,

h. List przewozowy – wypełniony przez Nadawcę dowód nadania przesyłki, stanowiący potwierdzenie złożonego Zamówienia. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem, Zleceniodawca zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i przekazania poprawnie wypełnionego Przewoźnikowi odbierającemu Przesyłkę. Dopuszcza się możliwość wypełnienia Listu przewozowego w miejscu odbioru Przesyłki przez Nadawcę. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku błędnego lub niewłaściwego wypełnienia Listu przewozowego.

i. Cennik – aktualna oferta cen Usług opublikowana na Stronie internetowej www.zinglogistics.com.pl

j. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają̨ca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca Przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika na podstawie Listu przewozowego,

k. Zamówienie – zamówienie na usługi kurierskie złożone przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja w Serwisie internetowym jest równoznaczna z akceptacją przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, Cennika, oraz regulaminów Przewoźników, z którymi Zleceniobiorca współpracuje.

 

Rozdział 2.

Rejestracja Zleceniodawcy i złożenie zamówienia

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest uprzednia rejestracja Użytkownika na stronie: www.zinglogistics.com.pl. Po dokonaniu rejestracji, Zing dokonuje sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych z dokumentami rejestrowymi przesłanymi na wniosek Zing przez Użytkownika, oraz przyznaje danemu Użytkownikowi indywidualny login oraz hasło, upoważniające do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego.

2. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno konto firmowe. Zing może wyrazić zgodę na posiadanie przez Użytkowanika większej ilości kont firmowych według uznania.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim loginu oraz hasła. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie loginu i hasła Użītkownika traktuje się jak zamówione przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż login oraz hasło dostępu do Serwisu internetowego są tajemnicą przedsiębiorstwa Zing w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a przekazanie, ujawnienie tych informacji jakimkolwiek osobom trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów tej ustawy.

4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, na adres Zing lub mailowo na adres logistyka@zing.com.pl. Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania, pod warunkiem, że wszystkie Zamówienia złożone przez Użytkownika zostały zrealizowane i Użytkownik nie posiada zaległości płatniczych.

5. W celu złożenia Zamówienia Zleceniodawca powinien zalogować się na stronie: www.zinglogistics.com.pl i prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia, dokonać wyboru Przewoźnika, zaakceptować Zamówienie i wysłać. Następnie, po opłaceniu Zamówienia lub skorzystaniu z przyznanego limitu kredytowego, konieczne jest jego zatwierdzenie przez Zleceniodawcę.

6. W przypadku gdy dane teleadresowe lub inne istotne informacje konieczne do prawidłowego wykonania Zamówienia, podane w danym Zamówieniu nie są zgodne z rzeczywistością lub pominięto istotne informacje dotyczące realizacji Zamówienia, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, zgodnie z regulaminem oraz cennikiem wybranego Przewoźnika.

7. Zamówienie wiąże strony od chwili złożenia zamówienia i uzyskania przez Zleceniodawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez wybranego Przewoźnika. Zleceniodawca nie ma możliwości anulowania zamówienia po potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji.

8. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ubezpieczenie przesyłki na warunkach i według cennika Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę. W przypadku zadeklarowania wartości przesyłki Zleceniodawca zleca wybranemu Przewoźnikowi ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej w zamówieniu. Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku danego Przewoźnika.

9. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w Zamówieniu informacji o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania danej przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości jak i innych paczek przewożonych przez Przewoźnika. Każdy Przewoźnik może dokonać korekty wagi lub gabarytu danej przesyłki, zgodnie ze swoim regulaminem, jeżeli deklaracja będzie niezgodna ze stanem rzeczywistym i obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami wynikającymi z cennika danego Przewoźnika.

10. Zamówienia przyjmowane są do realizacji przez 24 godziy na dobę, 7 dni w tygodniu.

11. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.

 

Rozdział 3.

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego oraz przekazania Zamówienia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę.

2. Umowa przewozu lub o wykonanie usługi kurierskiej, na warunkach wynikających ze złoż̇onego Zamówienia, Listu przewozowego oraz z postanowień regulaminów, ogólnych warunków i wzorców stosowanych przez danego Przewoźnika wiąże wyłącznie Zleceniodawcę i Przewoźnika, wybranego przez Zleceniodawcę w procesie składania Zamówienia.

3. Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wykonanie Zamówienia ponosi wyłącznie Przewoźnik.

4. Złożenie zamówienia Zleceniobiorcy nie gwarantuje przyjęcia go do realizacji przez Przewoźnika. W sytuacji gdy Przewoźnik nie będzie mógł przyjąć Zamówienia do realizacji, Zleceniodawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, przy czym wiadomość taka zostanie wygenerowana automatycznie przez Serwis internetowy.

 

Rozdział4.

Reklamacje

1. Przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki a także opóźnienia w jej przewozie i dostarczeniu, chyba, że szkoda została stwierdzona protokolarnie przez Przewoźnika i Odbiorcę przed przyjęciem Przesyłki przez Odbiorcę.

2. Wszystkie reklamacje rozpatruje Przewoźnik. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając na adres logistyka@zing.com.pl lub bezpośrednio do przewoźnika, wypełniając odpowiedni wniosek dostępny na http://www.zinglogistics.com.pl/reklamacje lub

http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/forms/druk_reklamacja_interwencja.doc

Reklamację należy zgłosić w terminie siedmiu dni od wystąpienia zdarzenia, pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać: – datę sporządzenia reklamacji – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składają̨cej reklamację – tytuł oraz uzasadnienie reklamacji – kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego, dokument potwierdzający kwotę) – wykaz załączonych dokumentów – podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy z Przewoźnikiem (list przewozowy, protokoły itp).

3. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.

http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/forms/druk_reklamacja_interwencja.doc

4. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Zamówienia przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane danemu Przewoźnikowi, który wykonywał reklamowane Zamówienie.

5. Odmowa uznania reklamacji przez Przewoźnika nie ma wpływu na terminowe rozliczenie Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą.

6. Termin odpowiedzi na reklamacje wynosi 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana lub listem poleconym.

7. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Przewoźnik wezwie reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Przewoźnika, zgłaszanie dalszych roszczeń przez Zleceniodawcę następuje wyłącznie względem Przewoźnika.

 

Rozdział 5.

Formy i terminy płatności

1. Usługi świadczone przez Serwis internetowy są odpłatne.

2. Po złożeniu Zamówienia Zleceniodawca otrzyma wygenerowaną automatycznie informację o kwocie do zapłaty. Płatności dokonywane są przelewem za pomocą systemu Dotpay. W przypadku gdy dany Użytkownik posiada linię kredytową uruchomioną przez Zing, zapłata następuje przelewem na konto wskazane w fakturze VAT, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej wystawienia. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwila wpływu należności na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

3. Zing może na wniosek danego Użytkownika wydać zgodę na przyznanie limitu kredytowego do uzgodnionej kwoty. Limit kredytowy może być przyznany po wypełnieniu przez Użytkowanika aplikacji kredytowej (link do strony), nadesłaniu dokumentów wymaganych przez Zing, pod warunkiem uzyskania akceptacji i zgody Zing. Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięcta. Decyzja o wyrażeniu zgody na uruchomienie linii kredytowej jak i jej cofnięcie nie wymaga uzasadnienia i wydawana przez Zing według uznania.

4. Zleceniobiorca wystawia faktury VAT dwa razu w miesiącu, uwzględniając wszystkie Zamówienia, wykonane w okresie, którego dotyczy.

5. Użytkownik upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej oraz wysłania drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

6. Zleceniodawca nie ma prawa potrącania kwot ewentualnych roszczeń odszkodowawczych względem Przewoźnika lub Zleceniobiorcy z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Zleceniobiorcy.

7. Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zleceniobiorcy̨.

8. W przypadku zaległości w płatności po stronie Użytkownika, pomimo otrzymania upomnienia i wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości składania zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego aż do momentu całkowitej spłaty należności.

 

Rozdział 6.

Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych Zleceniodawców jest Zing S.A., która decyduje o tym jak dane te zostaną wykorzystane (ustala cele przetwarzania). Z administratorem można skontaktować się dzwoniąc na infolinię 801 322 333 lub pisząc maila na adres: info.pl@zing.com.pl. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie http://www.new.zinglogistics.pl/kontakt/.
2.     Dane osobowe Zleceniodawcy są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Zleceniodawca, a w szczególności:
a.     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
b.     zapewnienia funkcjonowania Serwisu internetowego (w tym poprzez używanie plików cookies),
c.     świadczenia usług dostarczania towarów,
d.     prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy,
e.     obsługi reklamacji,
3.     Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Zleceniobiorcy, którym jest:
a.     prowadzenie wobec Zleceniodawców działań marketingowych,
b.     kontaktowanie się ze Zleceniodawcami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
c.     obsługa próśb Zleceniodawców w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
d.     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Zleceniodawcy mogą wziąć udział,
e.     windykacja należności,
f.      prowadzenie analiz statystycznych,
g.     zapewnienie obsługi usług płatniczych,
4.     Dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa, a w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych.
5.     Dane Zleceniodawców udostępniane są podmiotom gwarantującym właściwe funkcjonowanie Serwisu internetowego oraz wspierającym Zleceniobiorcę w zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu internetowego. W szczególności są to podmioty odpowiedzialne za obsługę płatności. Dane klientów mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz uprawnionymi do kontrolowania Zleceniobiorcy w ramach wykonywania przepisów.
6.     Dane Zleceniodawców są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne dla zrealizowania umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach:
a.     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b.     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c.     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
d.     gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich użycia w postępowaniu sądowym, przygotowawczym lub administracyjnym,
e.     maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
7.     Zleceniodawca ma dostęp do podanych przez niego danych osobowych i możliwość ich modyfikacji poprzez zalogowanie się do swojego konta w Serwisie internetowym (prawo dostępu do danych). Aby dokonać zmiany innych swoich danych, które nie mogą być zmienione z konta w Serwisu internetowego, Zleceniodawca powinien przesłać swoje żądanie do Zleceniobiorcy (prawo do sprostowania danych).
8.     Usunięcie danych Zleceniodawcy jest możliwe poprzez wyrejestrowanie z Serwisu internetowego. Dane osobowe zostaną usunięte o ile nie będzie istniała inna podstaw przetwarzania danych (prawo do usunięcia danych).
9.     Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
10.  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na ZING jako administratora danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.  Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne jednak niezbędne do zarejestrowania w Serwisie internetowym oraz do świadczenia usług przez Zleceniobiorcę.
12.  W Serwisie internetowym przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres Zleceniodawcy (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mail, NIP, REGON.
13.  Podczas korzystania z Serwisu internetowego przetwarzane są dodatkowe dane, niezbędne w celu prawidłowej pracy Serwisu internetowego: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy z którego Zleceniodawca przyszedł na stronę Serwisu internetowego, rodzaj przeglądarki, z jakiej Zleceniodawca korzysta oraz innych informacji transmitowanych protokołem http.
Dokonując rejestracji na stronie Serwisu internetowego, Zleceniodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną od Zing, jak i wszelkich informacji handlowych i promocyjnych Zing oraz na wykorzystywanie przez Zing telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla tych celów.

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie Serwisu internetowego. Regulamin dostępny jest także w wersji do druku.

2. O wszelkich zmianach regulaminu Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego. Zmiany regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie Serwisu internetowego i zawiadomieniu Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Wszelkie sprawy sporne strony będą probowały rozwiązać na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zing.